Hospitals start with: A B C D G H I J K L M N O P Q R S T V Y

Hospital Melaka

address:
Jalan Mufti HJ Khalil, Melaka,
Malaysia
Phone:

06-2822344 / 06-2819000

Fax:

06-2841590