Hospitals start with: A B C D G H I J K L M N O P Q R S T V Y

Straits Hospital Melaka

address:
37A Jalan Parameswara, Melaka, Melaka,
Malaysia
Phone:

(6)06-2835336